PT. Bina Cipta Utama

PT. Adi Jaya Lima Pradana

PT. Arka Dipa Sentana Karya

PT. Duara Bali

PT. Ikhlas Jaya Karya Nusa

CV. Purna Karya Jaya

PT. Universal Suryaprima

PT. Arga Pasca Rencana

PT. Tri Bhakti

Company List 2 - 2 From 19